תחומי התמחות

המשרד מגיש שירותים בשלושה תחומים עיקריים:

הפקעת מקרקעין

תכנון ובניה

ליטיגציה אזרחית

הפקעת מקרקעין

הודות לניסיון ולידע הרבים שצבר, מציע עו”ד משה י’ קמר את הליווי והייצוג המשפטיים הטובים ביותר בתחום תביעות הפקעת המקרקעין בישראל. עו”ד קמר נחשב בעיני רבים בקהילת המשפט לחוד החנית של התחום בארץ.

הטיפול בנושא הפקעת מקרקעין נעשה ברבדים שונים: בחינת האפשרות לביטול ההפקעה וייצוג בעתירות לביטולה; הגשת עתירות לביטול הפקעות ישנות שלא מומשו; הגשת עתירות להחזרת מקרקעין שהופקעו; ניהול הליכים משפטיים בהתנגדות לתפיסת ההחזקה במקרקעין שהופקעו; תביעות לפיצויים בעד מקרקעין שהופקעו ותביעות לפיצויים בעד מקרקעין שנפגעו עקב הקירבה להפקעות.

כ-25 חוקים בישראל מקנים סמכויות הפקעה של מקרקעין פרטיים מידי בעליהם לטובת הציבור. שני חוקי ההפקעה המרכזיים הינם פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, ופרק ח’ לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965.

פקודת הקרקעות מקנה סמכויות הפקעה נרחבות לשר האוצר ולשר התחבורה לצורך רכישה בכפייה של מקרקעין פרטיים על-מנת לממש עליהם פרוייקטים ציבוריים, המיועדים לשמש את כלל הציבור. שר האוצר מפעיל את סמכותו שעל-פי הפקודה בעיקר להפקעת חטיבות קרקע גדולות לצורך הקמת ישובים חדשים או להרחבת ישובים קיימים. שר התחבורה, שעד לשנת 2010 היה מוסמך להפקיע קרקעות לצורך הקמת תשתיות תחבורה (כבישים, מחלפים ומסילות ברזל) על יסוד פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943, פועל מאז שנת 2010 על-פי הסמכות שהוקנתה לו בפקודת הקרקעות להפקעתן של התשתיות הללו. במסגרת זו מקנה שר התחבורה לרשויות ציבוריות שונות סמכויות לקידום הליכי הפקעת מקרקעין לצורך מימוש פרוייקטים בינעירוניים של תחבורה, ובכללם למע”ץ, לנת”י, לנת”ע, לנתיבי איילון, לנתיבי כרמל, לרכבת ישראל ולעוד גופים.

חוק התכנון והבניה מסמיך ועדה מקומית לתכנון ולבניה להפקיע מקרקעין בתחום השיפוט של רשויות מקומיות על יסוד הייעוד הציבורי שנקבע למקרקעין בתוכניות בנין העיר. הוועדות המקומיות מפעילות את סמכותן זו בעיקר לצורך הפקעת מקרקעין לדרכים, לבניני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים וכן למטרות ציבוריות נוספות כפי שנקבעו בחוק התכנון והבניה.

חוקים נוספים המקנים סמכויות הפקעה הינם פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 (הפקודה בוטלה בשנת 2010, אך תביעות בגינה ממשיכות להתנהל), חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), התשי”ג-1953, חוק המים, התשי”ט-1959, חוק העתיקות, התשל”ח-1978, חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ”ד-1984, חוק כביש ארצי לישראל, התשנ”ה-1994, חוק משק החשמל, התשס”ב-2002, חוק משק הגז הטבעי, התשס”ב-2002, ועוד.

plans

תכנון ובניה

על-מנת שרשות ציבורית תוכל להפקיע מקרקעין, יש לנקוט, על-פי-רוב, בתהליך דו-שלבי: תחילה – לשנות בתוכנית בנין עיר את הייעוד של הקרקע מייעוד פרטי/מסחרי (מגורים, מסחר, תעשיה, שטח פרטי פתוח, חקלאות, וכיו”ב) לייעוד ציבורי (דרך, בנין ציבורי, שטח ציבורי פתוח, וכיו”ב), ורק לאחר מכן מוסמכת הרשות לנקוט בהליכי הפקעה פורמאליים. שינוי ייעודם של מקרקעין מייעוד פרטי/מסחרי לייעוד ציבורי גורם כבר בשלב מתן התוקף לתוכנית פגיעה כבדה בשווי המקרקעין. בגין פגיעה זו זכאי בעל זכות במקרקעין לתבוע את הוועדה המקומית, תוך שלוש שנים מיום הפרסום ב”רשומות” של ההודעה בדבר אישור התוכנית, לשלם לו פיצויים, על יסוד סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965. ככל שהתביעה לא תוגש בתוך התקופה האמורה, היא תתיישן. מאוחר יותר, עם נקיטת הליכי ההפקעה, יהיה בעל הזכויות במקרקעין זכאי לקבל רק פיצוי שיורי, המשקף את השווי הקניני של המקרקעין בייעודם החדש לצרכי ציבור ולהפקעה, ולא פיצוי המשקף את מלוא שווי המקרקעין כפי שהיה בטרם אושרה התוכנית ששינתה את הייעוד. המשרד עוסק רבות בניהול תביעות שכאלה.

סוג אחר של ענינים הקשורים לתכנון ולבניה שבהם מתמחה המשרד הוא הגשת התנגדויות לתוכניות בנין עיר; הגשת התנגדויות למתן היתרי בניה או לבקשות למתן הקלות פוגעניות; הגשת התנגדויות לטבלאות איזון והקצאה במסגרת תוכניות איחוד וחלוקה, שבהן מקופחות זכויותיו של בעל מקרקעין המשתתפים בתוכנית; טיפול בהקטנת היטלי השבחה; וכן בענינים נוספים.

ליטיגציה אזרחית

לעו”ד משה י’ קמר ניסיון של עשרות שנים בהופעות בתביעות אזרחיות בפני ערכאות שיפוטיות שונות, ובראשן – בהופעה בפני בית המשפט העליון. עו”ד קמר ידוע כלוחם ללא-חת עד להשגת התוצאה המירבית והמיטבית ללקוחותיו, בין אם במסגרת הסדר פשרה ובין אם בפסק-דין סופי. 

המשרד עוסק בתחומים מגוונים של המשפט האזרחי, ובכללם: ייצוג בתביעות חוזיות, ייצוג בתביעות כספיות, ייצוג בתביעות הצהרתיות, ייצוג בתביעות הנוגעות למקרקעין, ייצוג בצווי מניעה, ועוד. בין התביעות הנוגעות למקרקעין: תביעות למתן פסקי-דין הצהרתיים בנוגע לבעלות, להחזקה ולשימוש במקרקעין, תביעות לפירוק השיתוף במקרקעין, תביעות לפינוי מקרקעין, תביעות לפינוי מסיגי-גבול ממקרקעין, תביעות למניעת סילוק מחזיקים ממקרקעין, תביעות להשבת מקרקעין, וכיו”ב.